Uitstroom Dagbesteding (DB)

De jongeren binnen de dagbestedingsvleugel hebben behoefte aan veel structuur, duidelijkheid en veiligheid.
De leerlingen van DB-regulier en DB-plus hebben op woensdag en vrijdag tot 12.15 les. 
De leerlingen van DB-speciaal komen elke ochtend tot 12.15 uur, zij hebben geen middaglessen. 


DB regulier
Jongeren die het niveau van een praktisch georiënteerde leerweg kunnen volgen; VMBO BBL (basis beroepsgerichte leerweg) of VMBO KBL (kader beroepsgerichte leerweg).
De leerlingen krijgen een onderwijsprogramma op maat, gerelateerd aan hun interesses en ontwikkelingsmogelijkheden. Dit kan betekenen dat zij voor bepaalde deelgebieden de stof op praktijkonderwijsniveau krijgen aangeboden.
De jongeren zijn in staat om in enige mate sociale contacten te leggen en zij kunnen functioneren in een groep.
Verder kan men denken aan stagetrajecten om arbeidsvaardigheden te ontwikkelen.
Leerlingen stromen in veel gevallen uit naar arbeidsmatige dagbesteding of arbeid in de vrije markt.


DB speciaal
Jongeren die het niveau van een praktisch georiënteerde leerweg kunnen volgen; VMBO BBL (basis beroepsgerichte leerweg) of VMBO KBL (kader beroepsgerichte leerweg).
De leerlingen krijgen een onderwijsprogramma op maat gerelateerd aan hun interesses en ontwikkelingsmogelijkheden. Dit kan betekenen dat zij voor bepaalde deelgebieden de stof op praktijkonderwijsniveau krijgen aangeboden. Veelal wordt aangesloten bij de belevingswereld van de leerling, om de motivatie te vergroten.
Deze leerlingen zijn niet in staat om op een adequate wijze sociale contacten te maken en hebben zeer intensieve pedagogische aansturing nodig om te kunnen functioneren binnen een groep. Ondersteuning vanuit Triversum, middels een sociotherapeut in de groep, is noodzakelijk.
Leerlingen stromen over het algemeen uit naar arbeidsmatige dagbesteding.


DB plus
Jongeren die cognitief op TL/HAVO niveau functioneren. De leerlingen zouden wellicht in staat zijn, middels de juiste begeleiding (leerlingvolgend) en de juiste omgevingsfactoren, een deelcertificaat te behalen op hun niveau. Dit is echter geen doel op zich. Het gaat erom de leerling cognitief uit te dagen en zich te laten ontwikkelen, binnen zijn eigen mogelijkheden.
De voorkeur ligt hierbij op de kernvakken: Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen, die aangeboden worden via IVIO@School.
Verder kan men denken aan stagetrajecten om arbeidsvaardigheden te ontwikkelen.
Leerlingen kunnen uitstromen naar arbeidsmatige dagbesteding, arbeid in de vrije markt of een vervolgopleiding op MBO niveau 1 of 2.


16 jaar
In het schooljaar dat de leerling de leeftijd van 16 jaar bereikt zal er een definitieve beslissing worden genomen betreffende het uitstroomprofiel. De uitstroombestemmingen voor de arbeidsmarktgerichte leerwegen zijn de arbeidsmatige dagbesteding, arbeid in het vrije bedrijf en vervolgopleidingen op MBO niveau 1 en 2. Verdere arbeidstoeleiding vindt niet op de afdeling dagbesteding van VSO Alkmaar plaats. De leerling zal in geval van arbeid in de vrije markt of een vervolgopleiding op MBO-niveau verder toegeleid worden naar een andere afdeling binnen De Spinaker. Dit zal gebeuren vóór, of in het schooljaar dat de leerling 16 jaar wordt.

De leerling met het uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding zal de school met een certificaat verlaten. In dit certificaat worden kennis, vaardigheden en ondersteuningsbehoeften van de leerling beschreven, alsmede zijn/haar competenties in leergebied overstijgende vaardigheden.


 klik op de afbeelding voor folder.

 


 

Medewerkers afdeling dagbesteding (DB) en individuele trajecten (IT)

Kris Groentjes

teamleider 

k.groentjes@ronduitonderwijs.nl

Bianca Hoekstra

ondersteuningscoördinator

b.hoekstra@ronduitonderwijs.nl

Nelleke den Dulk

orthopedagoog n.dendulk@ronduitonderwijs.nl

Simone Essing

mentor DB regulier leerjaar 3 + 4

s.essing@ronduitonderwijs.nl

Sieta Smit

mentor DB regulier leerjaar 3 +4             s.smit-boonstra@ronduitonderwijs.nl

Joke de Haan

mentor DB regulier leerjaar 1 + 2

j.dehaan@ronduitonderwijs.nl

Raymond Woestenburg    

mentor DB plus, IVIO@school

r.woestenburg@ronduitonderwijs.nl

Roxane van Baarle

mentor DB speciaal 

r.vanbaarle@ronduitonderwijs.nl

Jeroen Zondervan

mentor I-traject

j.zondervan@ronduitonderwijs.nl

Jadwiga Doodeman

mentor I-traject

j.doodeman@ronduitonderwijs.nl

Rosan Koning

switchmedewerker 

r.koning@ronduitonderwijs.nl


Alle medewerkers van De Spinaker VSO Alkmaar