Medezeggenschapsraad (MR)

Een medezeggenschapsraad (MR) hoort op elke school aanwezig te zijn.
De MR is medeverantwoordelijk voor het te voeren beleid op de school.
De rechten en plichten van de raad zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

Ten aanzien van beleidsvoornemens van de directie en het bestuur heeft zij instemmings- en/of adviesrecht.
De directeur van de school adviseert de MR, maar heeft geen stemrecht.

De MR komt een aantal keren per jaar bijeen om zaken die aan de orde zijn, te bespreken.
De MR is samengesteld uit ouderleden en personeelsleden.
De schoolleiding vertelt u graag meer over deelname aan de MR.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar.


Deel Medezeggenschapsraad Alkmaar (DMR)

Contact:

DMR   dmrdespinaker@ronduitonderwijs.nl
Evalien Kaptein ouder post.kaptein@gmail.com
Harm Springer ouder harm_springer@kpnmail.nl
Stan Rupert docent  s.rupert@ronduitonderwijs.nl
Jeroen Zondervan docent  j.zondervan@ronduitonderwijs.nl
Marja Dekkers                 docent  m.dekkers@ronduitonderwijs.nl


De leden stellen zich voor:
Mijn naam is Stan Rupert en ik ben werkzaam als docent bewegingsonderwijs op de Spinaker, locatie Jan Ligthartstraat. Op deze locatie staat het mooiste gymlokaal van alle Spinakerdependances.
Ik heb me aangemeld als kandidaat voor de 'deel' medezeggenschapsraad van voornoemde locatie omdat ik het heel belangrijk vind dat informatie over de school in het algemeen, maar ook over onze locatie in het bijzonder, adequaat overgebracht wordt aan het personeel. 
Ook vragen die onder het personeel leven over bepaalde (onderwijskundige-) zaken kunnen op deze manier doorgespeeld worden naar de (deel-)MR.
Ik hoop in de komende periode deze belangrijke taken te kunnen vervullen.
Ik ben Evalien Kaptein en sinds kort ben ik lid geworden van de MR omdat ik graag betrokken ben bij de school waar mijn dochter Jeannette zit. Zij zit op VSO de Spinaker die gevestigd is op de Kees Boekestraat in Alkmaar.
Ik vind het fijn om mee te denken over diverse zaken waar de school voor komt te staan en hoop hierdoor mijn steentje bij te kunnen dragen aan een prettige leeromgeving voor iedereen. 

Mijn naam is Jeroen Zondervan. (lid sinds dec 2015 Spinaker Alkmaar)
Ik begin dit jaar aan mijn 7e jaar met voor de klas staan. In die 7 jaar heb ik verschillende klassen gehad. oa. 1 jaar een havo klas. Ook heb ik nog een aantal jaren het ICT onderwijs verzorgd voor verschillende klassen. De laatste 1,5 jaar werk ik, met veel plezier, binnen de "Dagbestedingsvleugel" van de Spinaker Alkmaar. 
Met het motto" Denk in mogelijkheden/kansen i.p.v. beperkingen" wil ik me nu gaan inzetten voor de medezeggenschapsraad om zo een bijdrage te leveren aan een goed functionerende school.
Spreek me gerust aan als er zaken zijn die volgens u/ jullie belangrijk zijn om te behandelen binnen de MR
Mijn naam is Harm Springer. Sinds december 2016 DMR lid geworden bij De Spinaker Alkmaar. En de vader van Mike.
Ik vind het belangrijk als ouder om betrokken te zijn met de school van waar je kind zit, en daar een steentje aan bij te kunnen dragen.
Om mee te denken, en te zorgen voor belangen van de kinderen, maar ook die van docenten en de gehele organisatie in algemeen. 

Ik ben Marja Dekkers en sinds november 2016 lid van de DMR. Ik werk op de Spinaker al sinds de start in 1998 als docente biologie en wiskunde op de VO afdeling, daarnaast ben ik mentor van een kliniekgroep. 
Voor mij is medezeggenschap belangrijk omdat de betrokkenheid van docenten, ouders en leerlingen bij de besluitvorming zorgt voor meer draagvlak. Door de (D)MR kunnen ook specifieke belangen van ouders, leerlingen of docenten aan de orde komen. 


Informatie uit de MR/DMR: 

Het plan is om van iedere afdeling één ouder en één leerkracht (en in de toekomst ook leerlingen) zitting te laten nemen. 
We zoeken dus nog een ouder van de AT-afdeling en VO-afdeling en een leerkracht van de VO-afdeling.
Heb jij/ heeft u interesse? Neem dan contact op met de deel-medezeggenschapsraad: dmrdespinaker@ronduitonderwijs.nl

Je/u kunt natuurlijk ook komen kijken op een vergadering of het wat voor je/u is.

De  vergaderdata dit schooljaar zijn:
28 sept, 9 nov, 7 dec, 18 jan, 15 febr, 22 mrt, 19 apr, 31 mei, 5 juni.

De vergadertijd is nu van 15.00u. tot 16.30u. Voor werkende ouders lastig, dus er kan ook gekeken worden naar een tijd in de avonduren.


Notulen uit de Deelraad

notulen dmr Alkmaar d.d. 18-09-2016
notulen dmr Alkmaar d.d. 27-10-2016
notulen dmr Alkmaar d.d. 01-12-2016
notulen dmr Alkmaar d.d. 09-02-2017
 


Centrale Medezeggenschapsraad De Spinaker (MR)

bezetting 2016-2017:

Voorzitter          Linda Arentz (Rondom onderwijsondersteuning)

Secretaris         Marcella Vermond (docent SO)

Afvaardiging      GMR  Marcella Vermond

Notulist             Marcella Vermond

Leden van de Centrale MR bezetting 2016-2017:      

Linda Arentz

Rondom

Alkmaar

Marcella Vermond

SO

Alkmaar

Sieta Smit

VSO

Hoorn

Jeroen Zondervan

VSO

Alkmaar

Piet Bohnenn

VSO

Heerhugowaard

Jan Meurs

 

ouder

 

 

 


MR-vergaderingen in schooljaar 2016-2017 vanaf 13:30 uur

20-09-2016

01-11-2016

14-02-2017

04-04-2017

30-05-2017

20-06-2017

 

Ouders gezocht
Graag zien we dat nog meer ouders in een vertegenwoordigende rol meepraten en beslissen over het onderwijs van hun kind. Mochten ouder(s)/verzorgers belangstelling hebben voor de MR en mee willen praten dan kunnen zij zich bij de school opgeven. De contactpersoon is mevrouw M. Vermond, zij is bereikbaar via de algemene mailbox van de MR waar ouder(s)/verzorger(s) zich kandidaat kunnen stellen voor de MR: mrdespinaker@ronduitonderwijs.nl

Wat verwachten wij van u:

  • U wilt de school positief en kritisch volgen
  • U bent discreet
  • U bent een aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en collega’s die niet rechtstreeks naar school willen/ durven te gaan.
  • U heeft inspraak en advies bij schoolse zaken waarin de deelraad gekend dient te worden
  • Het bijwonen van de vergaderingen van de deelraad
  • Informatie doornemen die aan de deelraad wordt verstrekt
  • U neemt voor drie jaar zitting in de MR
  • U wilt eventueel ook zitting nemen in de centrale MR van de Spinaker.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de medezeggenschapsraad in Alkmaar functioneert ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van het bestuur Ronduit, bestaande uit een personeelsgeleding en een oudergeleding.  
Zij vergaderen 's avonds op de volgende dagen:

26-09-2016

08-11-2016

15-12-2016

28-02-2017

13-04-2017

12-06-2017