Medezeggenschapsraad (MR)

Een medezeggenschapsraad (MR) hoort op elke school aanwezig te zijn.
De MR is medeverantwoordelijk voor het te voeren beleid op de school.
De rechten en plichten van de raad zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

Ten aanzien van beleidsvoornemens van de directie en het bestuur heeft zij instemmings- en/of adviesrecht.
De directeur van de school adviseert de MR, maar heeft geen stemrecht.

De MR komt een aantal keren per jaar bijeen om zaken die aan de orde zijn, te bespreken.
De MR is samengesteld uit ouderleden en personeelsleden.
De schoolleiding vertelt u graag meer over deelname aan de MR.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar.
 


Update: Maart 2018 van de DMR VSO Alkmaar
De deelmedezeggenschapsraad (DMR) op De Spinaker VSO Alkmaar is een enthousiaste en betrokken groep mensen die bestaat uit docenten en ouders die beide vanuit hun eigen expertise hierin hun steentje bijdragen. Wij zijn op zoek naar ouders en leerlingen om de DMR te versterken, zodat de DMR op een actieve manier een bijdrage kan leveren aan het tot stand komen van beleidsvorming.  
Bent u bereid met ons mee te denken en te inventariseren wat er leeft op onze locatie? 

Waarom zoeken wij U:

  • U bent ervaringsdeskundige.
  • Kunt meedenken met het tot stand komen van beleid.
  • En weet waar deze doelgroep behoefte aan heeft.
  • U kunt uw  talenten en kennis  gebruiken.
  • De samenwerking tot stand brengen tussen school en ouders.
  • Elkaars krachten bundelen en elkaar aanvullen.
  • Een actieve rol spelen in het belang van de leerlingen, docenten en de organisatie in het algemeen.

Waar staan wij voor:

Wij willen als gelijkwaardige partners (DMR en management) met elkaar communiceren en van elkaar leren, waarbij het ons allen gericht is op het welzijn van uw kind.

Wat zijn onze doelen:

  • Meedenken met het tot stand komen van beleid en schoolse zaken.
  • Een veilige omgeving creëren voor uw kind zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen.

Iets voor U?

Iedere ouder beschikt over vaardigheden om deel te kunnen nemen aan de DMR
Vindt u het leuk om met ons mee te denken, initiatieven te nemen en ervaringen met ons uit te wisselen dan zijn wij op zoek naar u.
Wij komen circa 10 keer per schooljaar bij elkaar.

De resterende vergaderdata voor dit schooljaar zijn:
19 april 2018 van 15.00 uur – 16.45 uur
29 mei 2018 van 15.00 uur – 16.45 uur
5 juli 2018 van 15.00 uur – 16.45 uur

Mocht U geïnteresseerd zijn dan kunt u contact opnemen met Evalien Kaptein of Harm Springer.

Voorzitter en Secretaris       

Marja Dekkers (docent)                

m.dekkers@ronduitonderwijs.nl

Algemeen lid

Stan Rupert (docent)                        s.rupert@ronduitonderwijs.nl

Algemeen lid

Tineke Poelstra (docent)                 

t.poelstra@ronduitonderwijs.nl

Algemeen lid

Roxane van Baarle (docent)        r.vanbaarle@ronduitonderwijs.nl

Algemeen lid

Evalien Kaptein (ouder)                 post.kaptein@gmail.com

Algemeen lid

Harm Springer  (ouder)              

harm_springer@kpnmail.nl

Vacature

Leerlingen  

Vacature

Ouders  

Deel Medezeggenschapsraad Alkmaar (DMR)

Contact:

DMR   dmrdespinaker@ronduitonderwijs.nl
Evalien Kaptein ouder post.kaptein@gmail.com
Harm Springer ouder harm_springer@kpnmail.nl
Stan Rupert docent  s.rupert@ronduitonderwijs.nl
Jeroen Zondervan docent  j.zondervan@ronduitonderwijs.nl
Marja Dekkers                 docent  m.dekkers@ronduitonderwijs.nl


De leden stellen zich voor:
Mijn naam is Stan Rupert en ik ben werkzaam als docent bewegingsonderwijs op de Spinaker, locatie Jan Ligthartstraat. Op deze locatie staat het mooiste gymlokaal van alle Spinakerdependances.
Ik heb me aangemeld als kandidaat voor de 'deel' medezeggenschapsraad van voornoemde locatie omdat ik het heel belangrijk vind dat informatie over de school in het algemeen, maar ook over onze locatie in het bijzonder, adequaat overgebracht wordt aan het personeel. 
Ook vragen die onder het personeel leven over bepaalde (onderwijskundige-) zaken kunnen op deze manier doorgespeeld worden naar de (deel-)MR.
Ik hoop in de komende periode deze belangrijke taken te kunnen vervullen.
Ik ben Evalien Kaptein en sinds kort ben ik lid geworden van de MR omdat ik graag betrokken ben bij de school waar mijn dochter Jeannette zit. Zij zit op VSO de Spinaker die gevestigd is op de Kees Boekestraat in Alkmaar.
Ik vind het fijn om mee te denken over diverse zaken waar de school voor komt te staan en hoop hierdoor mijn steentje bij te kunnen dragen aan een prettige leeromgeving voor iedereen. 

Mijn naam is Jeroen Zondervan. (lid sinds dec 2015 Spinaker Alkmaar)
Ik begin dit jaar aan mijn 7e jaar met voor de klas staan. In die 7 jaar heb ik verschillende klassen gehad. oa. 1 jaar een havo klas. Ook heb ik nog een aantal jaren het ICT onderwijs verzorgd voor verschillende klassen. De laatste 1,5 jaar werk ik, met veel plezier, binnen de "Dagbestedingsvleugel" van de Spinaker Alkmaar. 
Met het motto" Denk in mogelijkheden/kansen i.p.v. beperkingen" wil ik me nu gaan inzetten voor de medezeggenschapsraad om zo een bijdrage te leveren aan een goed functionerende school.
Spreek me gerust aan als er zaken zijn die volgens u/ jullie belangrijk zijn om te behandelen binnen de MR
Mijn naam is Harm Springer. Sinds december 2016 DMR lid geworden bij De Spinaker Alkmaar. En de vader van Mike.
Ik vind het belangrijk als ouder om betrokken te zijn met de school van waar je kind zit, en daar een steentje aan bij te kunnen dragen.
Om mee te denken, en te zorgen voor belangen van de kinderen, maar ook die van docenten en de gehele organisatie in algemeen. 

Ik ben Marja Dekkers en sinds november 2016 lid van de DMR. Ik werk op de Spinaker al sinds de start in 1998 als docente biologie en wiskunde op de VO afdeling, daarnaast ben ik mentor van een kliniekgroep. 
Voor mij is medezeggenschap belangrijk omdat de betrokkenheid van docenten, ouders en leerlingen bij de besluitvorming zorgt voor meer draagvlak. Door de (D)MR kunnen ook specifieke belangen van ouders, leerlingen of docenten aan de orde komen. 


Notulen uit de Deelraad

notulen dmr Alkmaar d.d. 18-09-2016
notulen dmr Alkmaar d.d. 27-10-2016
notulen dmr Alkmaar d.d. 01-12-2016
notulen dmr Alkmaar d.d. 09-02-2017